Prototyp Katana SYSring 2,2 m stavba - kryt motora

Prototyp Katana SYSring 2,2 m stavba - kryt motora