VPN a WAN siete

Na základe silného motivačného faktora :-) sa viem popasovať aj s vytváraním virtuálnych privátnych sieti VPN medzi vzdialenými pracoviskami, kde vzájomné prepojenie jednotlivých pracovísk je realizované prostredníctvom dohodnutého poskytovateľa telekomunikačných služieb.